Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Ondernemer

Naam: Jorine Harry

Handelend onder de

naam/namen: Hond&Geluk

Telefoonnummer: 06 28161170

E-mailadres: hondengeluk@gmail.com

KVK nr. 68386397

BTW nr. NL002369979B77

Artikel 2 –

Toepasselijkheid:

1. Deze algemene

voorwaarden zijn van toepassing op de producten die worden aangeboden op de website www.jorineharry.com.

2. Bij het afrekenen van een product wordt ten alle tijden verzocht de algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een

beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een

volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling

van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik

maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij

gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het

aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden..

3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten op de website heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

2. De in lid 1 omschreven bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte derden, of een rechtspersoon die in naam van de consument producten in ontvangst heeft genomen.

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van

zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,

conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. De consument kan aanspraak maken op zijn herroepingsrecht mits deze middels een schriftelijke wijze aan de ondernemer is bekend gemaakt.

Artikel 6 – Kosten in geval

van herroeping

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts uitpakken voor zover dit nodig is om het product te kunnen beoordelen.

2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk retourneren,, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten.

4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgaan met het product buiten de in lid 1 omschreven manier.

5. Er wordt bij retournatie van een product altijd nagevraagd of de 10% donatie aan NVLE ook gerestitueerd dient te worden. 

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw wanneer op deze producten btw geheven wordt.

Artikel 8 – Conformiteit

en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt

is voor normaal gebruik.

Artikel 9 – Levering en

uitvoering

1. De ondernemer zal de

grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en

bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van

aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om het betaalde bedrag retourneren aan de consument.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.  

Artikel 11 –

Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument

een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen

de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking

hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende of

afwijkende bepalingen

1. Door te bestellen geeft de consument te kennen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Als gevolg van tekstfouten kan Jorine Harry niet verantwoordelijk worden gehouden.